تایل هایآسمان مجازی از فرآورده پلکسی کریستال روشن با ضخامت دستکم 2 , 4 , 6 , 8 و . . . میلیمتر می‌باشند . روش چاپ روی تایل به صورت چاپ بدون واسطه روی تایل ( Flatbed ) یا غیر مستقیم ( بروی مدیای بک لایت ) میباشد . اجرای این سقف به صورت شبکه 60×60 و 120×60 و 180*60 سانتیمتر می باشد . هم چنین در هر حال و سایزی قابلیت ساخت و سفارش دارد و محدودیتی در تعیین جور طرح و یا بعدها و یا صورت نیست . وجه تمایز این دسته سقف با سایر سقف های کاذب ( مزیت کلیدی آن ) تایل های آن می باشد . بدین صوت که روی تایل های آن تصاویر دوچندان با کیفیتی که ترکیبی است از عرش با المان های طبیعی مانند ابر ( در حجم های قابل انتخاب یعنی مثلا افق ابری یا صاف ) ; درخت ( در اشکال متفاوت : افرا , کاج , شکوفه , پاییزی و . . . ) پرنده ها ( کبوتر , طوطی , پرندگان شکاری ) و حتی المان های غیرعادی ( مانند هواپیما , بالن و . . . . ) , مطابق با ذوق مشتری و با دقت به طرح های جانور روی تایل ها چاپ میگردد . بعد از اتخاب طرح مد نظر ( یا دستکاری طرح به سلیقه مشتری ) , طرح روی تایل ها چاپ شده و به صورت پازل ( در سازه سقف کاذبِ اجرا شده در تراز دوم ) به آسانی جاگذاری میشود . تایل های افق مجازی تایل های آسمان مجازی از فرآورده پلکسی کریستال روشن با ضخامت دست کم 2 , 4 , 6 , 8 و . . . میلیمتر می باشند . روش چاپ روی تایل به صورت چاپ مستقیم روی تایل ( Flatbed ) یا غیر مستقیم ( بروی مدیای بک لایت ) هست . اجرای این سقف به صورت شبکه 60×60 و 120×60 و 180*60 سانتیمتر است . هم چنین درهرصورت و سایزی امکان ساخت و سفارش دارد و محدودیتی در انتخاب نوع طرح و یا ابعاد و یا صورت نیست . وجه تمایز این مدل سقف با سایر سقف های کاذب ( مزیت اساسی آن ) تایل های آن میباشد . بدین صوت که روی تایل های آن تصاویر زیاد با کیفیتی که ترکیبی است از عرش با المان های طبیعی مانند ابر ( در حجم های قابل انتخاب یعنی مثلا عرش ابری یا صاف ) ; درخت ( در انواع مختلف : افرا , کاج , شکوفه , پاییزی و . . . ) پرندگان ( کبوتر , طوطی , طیوران شکاری ) و حتی المان های غیر طبیعی ( مانند هواپیما , بالن و . . . . ) , مطابق با سلیقه مشتری و با توجه به طرح های جانور روی تایل ها چاپ می شود . بعد از اتخاب طرح مد نظر ( یا ویرایش طرح به سلیقه مشتری ) , طرح روی تایل ها چاپ شده و به صورت پازل ( در سازه سقف کاذبِ اجرا شده در تراز دوم ) به آسانی جاگذاری می‌شود . تایل های افق مجازی تایل های افق مجازی از مال پلکسی کریستال روشن با ضخامت حداقل 2 , 4 , 6 , 8 و . . . میلیمتر هستند . روش چاپ روی تایل به صورت چاپ بدون واسطه روی تایل ( Flatbed ) یا غیر بی واسطه ( بروی مدیای بک لایت ) میباشد . اجرای این سقف به صورت شبکه 60×60 و 120×60 و 180*60 سانتیمتر می باشد . هم چنین درهرصورت و سایزی امکان ساخت و پیشنهاد داراست و محدودیتی در انتخاب گونه طرح و یا ابعاد و یا صورت نیست . وجه تمایز این دسته سقف با سایر سقف های کاذب ( مزیت مهم آن ) تایل های آن می‌باشد . بدین صوت که روی تایل های آن تصاویر فراوان با کیفیتی که ترکیبی است از اسمان با المان های طبیعی مثل ابر ( در حجم های قابل انتخاب یعنی برای مثال آسمان ابری یا صاف ) ; درخت ( در انواع متفاوت : افرا , کاج , شکوفه , پاییزی و . . . ) پرنده ها ( کبوتر , طوطی , پرندگان شکاری ) و حتی المان های غیر نرمال ( مثل هواپیما , بالن و . . . . ) , مطابق با سلیقه مشتری و با توجه به طرح های جانور روی تایل ها چاپ میشود . بعد از اتخاب طرح مورد علاقه ( یا ویرایش طرح به ذوق وسلیقه مشتری ) , طرح روی تایل ها چاپ شده و به صورت پازل ( در سازه سقف کاذبِ اجرا شده در مرحله دوم ) به آسانی جاگذاری میشود .