شروع یک صبح پرنشاط


هر صبح دیروزهای مبهم خود را
در نامعلوم‌ترین جای کائنات دفن کن
و هیچ گذشته‌ی تلخی را به یاد نیاور
هر آدمی می‌تواند
با هر صبح متولد شود