نجوم

ماده میان_ستاره‌ای بصورت سحابی، گاز و غبار پراکنده‌ای می‌باشد که چگالی آن درحد ده ذره غبار در هر کیلومترمکعب است، با این وجود جرم کل ماده میان ستاره‌ای با جرم کل ستارگان برابری می‌کند.