نجوم
این مدافع سنگال خیلی خوبه. دارن گل میخورن حذف میشن، دست به کمر وایساده تکیه داده به تیر دروازه عین خیالشم نیست :))))))))))