نجوم

محدودیت سرعت نور دید مارا محصور به جهان قابل مشاهده میکند.ممکن است مهبانگ منحصر به فرد نبوده و جهانهای دیگری هم وجود داشته باشد که بطور کلی از دید ما خارج و دارای قوانین متفاوتی باشند.