شرط ورود کارلوس پویول در صداوسیما این است که چادر سر کند و اول صحبتهایش بگوید خدا را شکر که چادری ام