به عقیده دانشمندان کمربند سیارکها بقایای سیاره‌ای هستند که هرگز متولد نشده است. مواد این ناحیه حدود ۴.۶ میلیارد سال قبل، بیش از ۶۰۰ پیش سیاره ساختند اما سیارهٔ واحدی نتوانست تشکیل شود.