عکس عاشقانهعصر که میشود ..
دلت میخواهد
میز و صندلی باشد
و لیوان چای
و بشینی کنار کسی که
تمام حواست را
پرت خودش کرده...