نخست وزیر ژاپن اینجورى به دیدن سیل زدگان رفت و زانو زد
نه بادیگاردى داشت و نه از دور سخنرانى كرد،با كفش هم نرفت رو زندگیشون
برای همینه ژاپنیا موفقن، مسئولین خودشون رو برتر از مردم نمیدونن